نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSC-702 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 4000-7000 (cp) S 5 ℃
RSC-708 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 5000-8000 (cp) S 5 ℃
RSC-711 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 2000-4000 (cp) S 0 ℃
RSC-713 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 6000-9000 (cp) S 3 ℃
RSC-720 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 8000-15000 (cp) S 4 ℃
RSC-722 VA / AC / VEOVA 51±1 % 4-5 1500-3500 (cp) S 6 ℃
RSC-736 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 1000-3000 (cp) S 0 ℃
RSC-738 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 6000-9000 (cp) S 1 ℃
RSP-677 AC 46±1 % 8-9 3000-10000 (cp) MH 15 ℃
RSS-610 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) MH 18 ℃
RSS-616 ST / AC 48±1 % 8-9 5000-13000 (cp) S 6 ℃
RSS-630 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) VS <0 ℃
RSS-690 ST / AC 50±1 % 8-9 2000-6000 (cp) MH 15 ℃
بالا