نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSS-610 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) MH 18 ℃
RSS-630 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) VS <0 ℃
RSS-631 ST / AC 49±1 % 7-9 8000-12000 (cp) VS <0 ℃
بالا