نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSC-738 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 6000-9000 (cp) S 1 ℃
RSH-910 VA 50±1 % 3-4 80000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-950 VA 50±1 % 4-5 80000-100000 (cp) H 16 ℃
RSS-630 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) VS <0 ℃
RSS-631 ST / AC 49±1 % 7-9 8000-12000 (cp) VS <0 ℃
بالا