نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSH-900 VA 50±1 % 3-4 60000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-910 VA 50±1 % 3-4 80000-120000 (cp) H 16 ℃
بالا