نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSH-920 VA 50±1 % 4-5 80000-90000 (cp) S 1 ℃
RSH-950 VA 50±1 % 4-5 80000-100000 (cp) H 16 ℃
RSH-952 VA 50±1 % 4-5 70000-100000 (cp) H 18 ℃
RSH-955 VA 47±1 % 4-5 50000-80000 (cp) S 4 ℃
RSH-965 VA 50±1 % 4-5 2000-4000 (cp) H 17 ℃
RSH-966 VA 50±1 % 4-5 5000-8000 (cp) H 19 ℃
RSS-640 ST / AC 50±1 % 8-9 500-2000 (cp) VH 30 ℃
بالا