نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RS-TB601 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RS-TB602 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RS-TB603 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
بالا