نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSH-820 VA Adhesive 40±1 % 4-5 25000-35000 (cp) S 1 ℃
RSS-630 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) VS 0> ℃
RSS-631 ST / AC 49±1 % 7-9 8000-12000 (cp) VS 0> ℃
بالا