نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSH-815 VA Adhesive 18±1 % 4-5 18000-23000 (cp) S - ℃
RSH-820 VA Adhesive 40±1 % 4-5 25000-35000 (cp) S 1 ℃
RSH-850 VA Adhesive 40±1 % 4-5 25000-40000 (cp) S 6 ℃
RSH-910 VA 50±1 % 3-4 80000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-950 VA 50±1 % 4-5 80000-100000 (cp) H 16 ℃
بالا