نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSC-702 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 4000-7000 (cp) S 5 ℃
RSC-713 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 6000-9000 (cp) S 3 ℃
RSH-950 VA 50±1 % 4-5 80000-100000 (cp) H 16 ℃
RSP-677 AC 46±1 % 8-9 3000-10000 (cp) MH 15 ℃
RSS-610 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) MH 18 ℃
RSS-690 ST / AC 50±1 % 8-9 2000-6000 (cp) MH 15 ℃
بالا