نام محصول ماهیت درصد جامد pH ویسکوزیته ماهیت فیلم MFFT دانلود
RSH-920 VA 50±1 % 4-5 80000-90000 (cp) S 1 ℃
RSH-945 VA 50±1 % 4-5 110000-140000 (cp) S 6 ℃
RSH-952 VA 50±1 % 4-5 70000-100000 (cp) H 18 ℃
RSH-955 VA 47±1 % 4-5 50000-80000 (cp) S 4 ℃
بالا